รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ScienceAsia / ScienceAsia
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1513-1874 ScienceAsia / ScienceAsia 62 63 84 3 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 84 + 63 = 147

Thai Journal Impact Factors = 5 / 147 = 0.034

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงScienceAsia ทั้งหมด 20 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 30 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารScienceAsia ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
30
3
2
3
3
3
2
2
1
0
2
9
1
ScienceAsia
5
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
2
2
Songklanakarin Journal of Science and Technology
3
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
3
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
Walailak Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
5
Journal of Agricultural Technology
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
6
Maejo International Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
7
Thai Journal of Agricultural Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Kasetsart Journal (Natural Science)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
9
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
Chiang Mai Journal of Science
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12
Thai Forest Bulletin (Botany)
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot University Science Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
14
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Asian Biomedicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
EnvironmentAsia
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0