รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1513-1262 วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council 35 37 34 0 2 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 7 + 2 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 34 + 37 = 71

Thai Journal Impact Factors = 9 / 71 = 0.127

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสภาการพยาบาล ทั้งหมด 16 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 40 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสภาการพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
40
0
2
7
1
3
5
6
2
2
6
6
1
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
13
0
1
4
0
0
3
1
1
0
2
1
2
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
4
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
3
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
4
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
5
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
6
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
7
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
8
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
9
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
15
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
16
วารสารจักษุธรรมศาสตร์ / Thammasat Thai Journal of Ophthalmology
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1