รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารศาลรัฐธรรมนูญ / Constitutional Tribunal Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
1513-1246 วารสารศาลรัฐธรรมนูญ / Constitutional Tribunal Journal 16 11 18 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 18 + 11 = 29

Thai Journal Impact Factors = 0 / 29 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารศาลรัฐธรรมนูญ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
รัฐสภาสาร
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / Journal of Ombudsman
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ / Graduate Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1