รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0875-6920 เชียงใหม่ทันตแพทยสาร / Chiang Mai Dental Journal 20 19 9 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 9 + 19 = 28

Thai Journal Impact Factors = 0 / 28 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเชียงใหม่ทันตแพทยสาร ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเชียงใหม่ทันตแพทยสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
4
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
วารสารทันตาภิบาล
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0