รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of the Faculty of Education Chulalongkorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0859-8835 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of the Faculty of Education Chulalongkorn University 0 0 53 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 53 + 0 = 53

Thai Journal Impact Factors = 0 / 53 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
9
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
5
1
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Administration and Development Mahasarakham University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารวิธีวิทยาการวิจัย / Journal of Research Methodology
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารภาษาปริทัศน์
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
6
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Education Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1