รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0859-7685 วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research 24 25 24 2 4 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 6 + 4 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 24 + 25 = 49

Thai Journal Impact Factors = 10 / 49 = 0.204

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยทางการพยาบาล ทั้งหมด 19 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 47 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยทางการพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
47
2
4
6
2
2
3
2
7
6
1
12
1
วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research
11
0
0
3
1
1
2
2
2
0
0
0
2
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
3
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
5
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
7
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
8
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
9
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Walailak Journal of Science and Technology
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
12
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
13
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
15
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
19
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0