รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Thammasat Review / Thammasat Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0859-5747 Thammasat Review / Thammasat Review 0 0 6 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 6 + 0 = 6

Thai Journal Impact Factors = 0 / 6 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThammasat Review ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThammasat Review ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
3
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง / Journal of Architectural/Planning Research and Studies
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0