รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ / Thai Journal of Public Administration
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0859-418X วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ / Thai Journal of Public Administration 12 13 24 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 24 + 13 = 37

Thai Journal Impact Factors = 1 / 37 = 0.027

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารรัฐประศาสนศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
3
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน / Journal of Public and Private Management
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0