รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0859-3957 วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal 111 154 58 1 3 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 9 + 3 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 58 + 154 = 212

Thai Journal Impact Factors = 12 / 212 = 0.057

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัย มข. ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 37 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัย มข. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
37
1
3
9
4
6
0
1
5
3
0
5
1
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
16
1
3
4
0
3
0
0
2
1
0
2
2
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
Songklanakarin Journal of Science and Technology
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย / Thai Society of Agricultural Engineering Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย / Journal of Wildlife in Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
12
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Walailak Journal of Science and Technology
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ / Environment and Natural Resources Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
15
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
16
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
17
EnvironmentAsia
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0