รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0859-3299 วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Journal of Medicine and Health Sciences 5 15 12 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 12 + 15 = 27

Thai Journal Impact Factors = 0 / 27 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 1 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0