รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0859-2667 วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development 11 10 19 1 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 19 + 10 = 29

Thai Journal Impact Factors = 6 / 29 = 0.207

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพัฒนาสังคม ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพัฒนาสังคม ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
10
1
1
5
3
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารพัฒนาสังคม / Journal of Social Development
9
1
1
4
3
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0