รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0859-1113 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities 64 42 41 0 3 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 3 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 41 + 42 = 83

Thai Journal Impact Factors = 6 / 83 = 0.072

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
17
0
3
3
3
0
2
1
1
2
1
1
1
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
5
0
0
1
1
0
2
0
0
1
0
0
2
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารห้องสมุด / T.L.A. Bulletin
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
ภาษาและภาษาศาสตร์ / Journal of Language and Linguistics
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารเกษมบัณฑิต / Kasem Bundit Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / TLA Research Journal (Thai Library Association)
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / Journal of Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0