รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0859-085X วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts 39 34 29 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 29 + 34 = 63

Thai Journal Impact Factors = 0 / 63 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารนิเทศศาสตร์ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารนิเทศศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
7
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
5
1
วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ / -
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1