รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0858-9437 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research 61 49 30 12 11 14

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 14 + 11 = 25

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 30 + 49 = 79

Thai Journal Impact Factors = 25 / 79 = 0.316