รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0858-9437 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research 61 49 30 12 11 14

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 14 + 11 = 25

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 30 + 49 = 79

Thai Journal Impact Factors = 25 / 79 = 0.316

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ทั้งหมด 13 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 38 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
38
12
11
14
0
0
0
0
0
0
0
1
1
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
17
7
6
3
0
0
0
0
0
0
0
1
2
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
8
4
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารราชบัณฑิตยสถาน / The Journal of the Royal Institute of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0