รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ / Applied Economics Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0858-9291 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ / Applied Economics Journal 6 12 15 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 15 + 12 = 27

Thai Journal Impact Factors = 1 / 27 = 0.037

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 1 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Journal of Management Sciences Khon Kaen University
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0