รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Suranaree Journal of Science and Technology / Suranaree Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0858-849X Suranaree Journal of Science and Technology / Suranaree Journal of Science and Technology 33 33 38 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 38 + 33 = 71

Thai Journal Impact Factors = 0 / 71 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงSuranaree Journal of Science and Technology ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารSuranaree Journal of Science and Technology ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
9
0
0
0
0
3
1
2
0
0
0
3
1
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
วิศวกรรมสาร มข. / KKU Engineering Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ / Journal of Metals, Materials and Minerals
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science-Ladkrbang
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0