รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง / Journal of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0858-8430 วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง / Journal of King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang 0 7 21 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 21 + 7 = 28

Thai Journal Impact Factors = 0 / 28 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0