รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0858-7418 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal 36 27 24 0 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 24 + 27 = 51

Thai Journal Impact Factors = 4 / 51 = 0.078

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
12
0
1
3
0
1
2
1
0
1
1
2
1
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารกายภาพบำบัด / Thai Journal of Physical Therapy
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
วารสารวนศาสตร์ / Thai Journal of Forestry
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
ScienceAsia
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0