รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ / -
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0858-6160 นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ / - 23 11 17 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 17 + 11 = 28

Thai Journal Impact Factors = 2 / 28 = 0.071

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 5 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
5
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
1
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ / -
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
วารสารธรรมศาสตร์ / Thammasat University Journal
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1