รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science 100 315 120 5 15 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 8 + 15 = 23

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 120 + 315 = 435

Thai Journal Impact Factors = 23 / 435 = 0.053

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการสาธารณสุข ทั้งหมด 35 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 94 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการสาธารณสุข ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
94
5
15
8
7
11
14
12
5
7
4
6
1
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
30
1
6
3
3
1
8
3
2
2
0
1
2
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
11
1
6
0
1
1
0
2
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการ ม.อบ. / Journal of Ubon Rajathanee University
7
0
1
0
2
2
0
1
1
0
0
0
4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
6
0
0
2
0
2
1
0
0
1
0
0
5
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน / Isan Journal of Pharmaceutical Sciences
3
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
3
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
7
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
8
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
10
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
11
Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
12
วารสารทันตาภิบาล
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
Kasetsart Journal (Natural Science)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
วารสารกรมการแพทย์ / Bulletin of the Department of Medical Services
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
16
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
19
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
21
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
22
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
23
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
24
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
25
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต / Journal of Hematology and Transfusion Medicine
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
26
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
27
วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
28
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
29
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน / I-San Journal of Internal Medicine
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
31
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
32
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง / Journal of Architectural/Planning Research and Studies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
33
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
34
วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ / MIS Journal Faculty of Management and Information Sciences Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
35
วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / KKU Journal for Public Health Research
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0