รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0858-4435 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal 38 33 33 1 3 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 3 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 33 + 33 = 66

Thai Journal Impact Factors = 5 / 66 = 0.076

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
13
1
3
2
0
1
1
2
0
0
0
3
1
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Thai Science and Technology Journal
4
0
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science-Ladkrbang
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
5
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / Journal of the National Research Council of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot University Science Journal
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการ ม.อบ. / Journal of Ubon Rajathanee University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0