รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0858-3080 วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing 16 16 0 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 0 + 16 = 16

Thai Journal Impact Factors = 0 / 16 = 0

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเกื้อการุณย์ ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเกื้อการุณย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
4
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1