รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0858-2297 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal 25 13 13 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 13 + 13 = 26

Thai Journal Impact Factors = 1 / 26 = 0.038

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 11 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
11
0
0
1
1
0
3
2
0
0
0
4
1
วารสารสัตวแพทย์ / Kasetsart Veterinarians
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
6
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร / Chiang Mai Veterinary Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0