รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0858-1231 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 9 33 35 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 35 + 33 = 68

Thai Journal Impact Factors = 3 / 68 = 0.044

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 13 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 25 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
25
0
0
3
1
5
3
3
0
1
3
6
1
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
5
0
0
2
0
0
1
0
0
0
1
1
2
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
4
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
3
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
4
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
4
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา / Journal of Public Health and Development
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1