รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการศึกษาพยาบาล / Journal of Nursing Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0858-0405 วารสารการศึกษาพยาบาล / Journal of Nursing Education 0 0 12 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 12 + 0 = 12

Thai Journal Impact Factors = 1 / 12 = 0.083

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารการศึกษาพยาบาล ทั้งหมด 17 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 41 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารการศึกษาพยาบาล ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
41
0
0
1
0
6
2
3
5
3
7
14
1
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
10
0
0
1
0
0
1
0
2
1
3
2
2
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
6
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
2
3
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
5
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
4
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
3
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
5
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
7
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / Journal of Graduate Studies Sukhothai Thammathirat Open University
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
9
วารสารพยาบาล / Thai Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
12
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
15
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
16
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
17
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0