รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science-Ladkrbang
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-9512 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science-Ladkrbang 15 9 15 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 15 + 9 = 24

Thai Journal Impact Factors = 3 / 24 = 0.125

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ทั้งหมด 2 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 3 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
3
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง / Journal of Science-Ladkrbang
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / Journal of the National Research Council of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0