รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn Journal of Economics
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-8397 วารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn Journal of Economics 0 6 13 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 13 + 6 = 19

Thai Journal Impact Factors = 1 / 19 = 0.053

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 1 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 2 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / Thammasat Economic Journal
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0