รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal 31 28 29 0 0 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 7 + 0 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 29 + 28 = 57

Thai Journal Impact Factors = 7 / 57 = 0.123

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงรามาธิบดีพยาบาลสาร ทั้งหมด 19 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 43 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
43
0
0
7
5
0
2
1
3
2
5
18
1
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
10
0
0
4
3
0
0
0
0
0
1
2
2
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
6
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
4
3
วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
5
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
6
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
7
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
8
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / The Journal of Faculty of Nursing Burapha University
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
9
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
10
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
11
วารสารกองการพยาบาล / Journal of Nursing Division
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ / Songklanakarind Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
14
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ / Payap University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
15
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
16
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
17
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
18
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1