รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-7951 วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand 47 19 35 0 2 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 2 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 35 + 19 = 54

Thai Journal Impact Factors = 2 / 54 = 0.037

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
9
0
2
0
2
0
0
1
3
0
0
1
1
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
3
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
ScienceAsia
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
3
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Engineering Journal Chiang Mai University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
Suranaree Journal of Science and Technology
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว / SWU Engineering Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0