รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-684x วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok 52 37 29 2 5 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 6 + 5 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 29 + 37 = 66

Thai Journal Impact Factors = 11 / 66 = 0.167

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 20 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
20
2
5
6
1
2
1
0
1
0
0
2
1
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok
5
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วิศวสารลาดกระบัง / Ladkrabang Engineering Journal
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วิศวกรรมสาร มข. / KKU Engineering Journal
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Engineering Journal of Siam University
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารจันทรเกษมสาร / Chandrakasem Rajabhat University Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Education Naresuan University
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. / UBU Engineering Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม / Journal of Environmental Management
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0