รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-6823 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine 18 19 18 0 3 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 3 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 18 + 19 = 37

Thai Journal Impact Factors = 4 / 37 = 0.108

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงเวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารเวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
14
0
3
1
1
1
4
1
0
1
2
0
1
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร / Journal of Thai Rehabilitation Medicine
9
0
3
0
1
0
3
0
0
0
2
0
2
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
3
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0