รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-6653 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy 29 26 25 2 7 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 9 + 7 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 25 + 26 = 51

Thai Journal Impact Factors = 16 / 51 = 0.314

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 34 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
34
2
7
9
0
1
1
0
2
1
0
11
1
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด / Journal of Medical Technology and Physical Therapy
28
2
7
6
0
1
1
0
2
0
0
9
2
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
4
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1