รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
จุฬาลงกรณ์วารสาร / Chulalongkorn Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-6483 จุฬาลงกรณ์วารสาร / Chulalongkorn Review 11 20 21 0 1 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 1 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 21 + 20 = 41

Thai Journal Impact Factors = 3 / 41 = 0.073

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงจุฬาลงกรณ์วารสาร ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 14 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารจุฬาลงกรณ์วารสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
14
0
1
2
3
1
3
1
0
0
0
3
1
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
3
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2
จุฬาลงกรณ์วารสาร / Chulalongkorn Review
3
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารบริหารธุรกิจ / Journal of Business Administration
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
4
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสาร มฉก.วิชาการ / HCU Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / Thammasat Economic Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Industry Technology Lampang Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1