รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing 23 25 22 1 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 22 + 25 = 47

Thai Journal Impact Factors = 4 / 47 = 0.085

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารพยาบาลสาธารณสุข ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 8 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารพยาบาลสาธารณสุข ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
8
1
1
3
1
0
0
0
2
0
0
0
1
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
5
1
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
3
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0