รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
จักษุเวชสาร / The Thai Journal of Ophthalmology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-5118 จักษุเวชสาร / The Thai Journal of Ophthalmology 20 25 20 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 20 + 25 = 45

Thai Journal Impact Factors = 1 / 45 = 0.022

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงจักษุเวชสาร ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารจักษุเวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
17
0
1
0
1
0
6
0
0
2
0
7
1
จักษุเวชสาร / The Thai Journal of Ophthalmology
12
0
1
0
0
0
4
0
0
2
0
5
2
วารสารจักษุธรรมศาสตร์ / Thammasat Thai Journal of Ophthalmology
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
สารศิริราช / Siriraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1