รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-4421 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research 53 40 39 0 6 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 6 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 39 + 40 = 79

Thai Journal Impact Factors = 8 / 79 = 0.101

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งหมด 9 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 12 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
12
0
6
2
1
0
0
0
0
0
0
3
1
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research
3
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Songklanakarin Journal of Science and Technology
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1