รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-4421 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Journal of Health Research 53 40 39 0 6 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 2 + 6 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 39 + 40 = 79

Thai Journal Impact Factors = 8 / 79 = 0.101