รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat Law Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-3867 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat Law Journal 0 32 7 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 7 + 32 = 39

Thai Journal Impact Factors = 1 / 39 = 0.026

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 15 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
15
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
13
1
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ / Graduate Law Journal
11
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
9
2
วารสารเกษมบัณฑิต / Kasem Bundit Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย / Quality of Life and Law Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1