รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-3123 ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal 53 63 66 2 3 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 4 + 3 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 66 + 63 = 129

Thai Journal Impact Factors = 7 / 129 = 0.054

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงศรีนครินทร์เวชสาร ทั้งหมด 18 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 42 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารศรีนครินทร์เวชสาร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
42
2
3
4
4
5
1
2
6
2
4
9
1
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
9
0
0
0
2
0
1
0
2
0
0
4
2
ขอนแก่นเวชสาร / Khon Kaen Medical Journal
6
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
2
3
ศรีนครินทร์เวชสาร / Srinagarind Medical Journal
5
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารอายุรศาสตร์อีสาน / I-San Journal of Internal Medicine
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
5
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
3
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
7
วชิรเวชสาร / Vajira Medical Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
วารสารเทคนิคการแพทย์ / Journal of the Medical Technologist Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
9
จุฬาลงกรณ์เวชสาร / Chulalongkorn Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
10
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
11
พุทธชินราชเวชสาร / Buddhachinaraj Medical Journal
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า / The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
วารสารวิจัยทางการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Research
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
15
มนุษยศาสตร์สาร / Journal of Human Sciences
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
16
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
17
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
18
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0