รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
บทบัณฑิตย์ / บทบัณฑิตย์
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-2992 บทบัณฑิตย์ / บทบัณฑิตย์ 19 27 25 0 2 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 4 + 2 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 25 + 27 = 52

Thai Journal Impact Factors = 6 / 52 = 0.115

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงบทบัณฑิตย์ ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 23 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารบทบัณฑิตย์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
23
0
2
4
1
1
0
2
0
1
1
11
1
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ / Graduate Law Journal
10
0
0
1
1
0
0
2
0
1
1
4
2
บทบัณฑิตย์
4
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
3
วารสารเกษมบัณฑิต / Kasem Bundit Journal
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
รัฐสภาสาร
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช / Sukhothai Thammathirat Law Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
วารสารวิชาการศาลปกครอง / Administrative Courts Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / Journal of Ombudsman
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารสถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1