รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารประชากรศาสตร์ / Journal of Demography
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-2143 วารสารประชากรศาสตร์ / Journal of Demography 11 10 10 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 10 + 10 = 20

Thai Journal Impact Factors = 2 / 20 = 0.1

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารประชากรศาสตร์ ทั้งหมด 12 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 19 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารประชากรศาสตร์ ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
19
0
1
1
0
6
0
3
3
2
0
3
1
วารสารประชากรศาสตร์ / Journal of Demography
5
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
2
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
3
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
3
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
4
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารประชากรและสังคม / Journal of Population and Social Studies
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ / -
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9
วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
11
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
มนุษยศาสตร์สาร / Journal of Human Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0