รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-2038 วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 12 23 13 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 13 + 23 = 36

Thai Journal Impact Factors = 1 / 36 = 0.028

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งหมด 5 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 7 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
7
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
4
1
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ / Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
3
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
ศิลปวัฒนธรรม / Art and Culture Magazine
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารราชบัณฑิตยสถาน / The Journal of the Royal Institute of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Journal of Humanities Naresuan University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0