รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot University Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-1600 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot University Science Journal 25 26 21 0 1 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 1 = 2

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 21 + 26 = 47

Thai Journal Impact Factors = 2 / 47 = 0.043

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 6 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
6
0
1
1
2
1
0
0
0
0
0
1
1
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot University Science Journal
3
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา / Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0