รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
สารคดี / Sarakadee Magazine
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-1538 สารคดี / Sarakadee Magazine 61 33 62 0 3 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 3 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 62 + 33 = 95

Thai Journal Impact Factors = 3 / 95 = 0.032

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงสารคดี ทั้งหมด 8 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 17 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารสารคดี ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
17
0
3
0
1
1
2
0
1
0
2
7
1
สารคดี / Sarakadee Magazine
5
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
3
2
วารสารนิเทศศาสตร์ / Journal of Communication Arts
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
3
วารสารร่มพฤกษ์ / Krirk University Journal
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
นิเทศศาสตร์ปริทัศน์ / -
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
5
รัฐศาสตร์สาร / Journal of Political Science
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / TLA Research Journal (Thai Library Association)
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
วารสารปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1