รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-0841 วารสารเกษตร / Journal of Agriculture 40 30 30 1 3 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 3 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 30 + 30 = 60

Thai Journal Impact Factors = 3 / 60 = 0.05

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเกษตร ทั้งหมด 7 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 13 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเกษตร ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
13
1
3
0
2
1
2
1
0
0
0
3
1
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
5
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารวิจัย มข. / KKU Research Journal
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
แก่นเกษตร / Khon Kaen Agriculture Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร / Journal of Agricultural Research and Extension
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0