รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-0108 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal 39 37 30 0 5 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 0 + 5 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 30 + 37 = 67

Thai Journal Impact Factors = 5 / 67 = 0.075

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 10 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารเกษตรพระจอมเกล้า ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
10
0
5
0
2
1
0
0
1
1
0
0
1
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / King Mongkuts Agricultural Journal
8
0
5
0
2
1
0
0
0
0
0
0
2
วารสารเกษตร / Journal of Agriculture
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย / Research and Development Journal Loei Rajabhat University
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0