รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารห้องสมุด / T.L.A. Bulletin
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0857-0086 วารสารห้องสมุด / T.L.A. Bulletin 19 16 22 0 0 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 5 + 0 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 22 + 16 = 38

Thai Journal Impact Factors = 5 / 38 = 0.132

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารห้องสมุด ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 9 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารห้องสมุด ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
9
0
0
5
0
0
1
1
2
0
0
0
1
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / TLA Research Journal (Thai Library Association)
4
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
2
สักทอง : วารสารการวิจัย / The Golden Teak: Research Journal
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0