รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Thai Forest Bulletin (Botany) / Thai Forest Bulletin (Botany)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0495-3843 Thai Forest Bulletin (Botany) / Thai Forest Bulletin (Botany) 28 10 16 4 3 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 4 + 3 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 16 + 10 = 26

Thai Journal Impact Factors = 7 / 26 = 0.269

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงThai Forest Bulletin (Botany) ทั้งหมด 6 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 36 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารThai Forest Bulletin (Botany) ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
36
4
3
4
0
3
6
0
4
1
1
10
1
Thai Forest Bulletin (Botany)
27
4
2
4
0
2
5
0
4
1
1
4
2
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ / Thai Pharmaceutical and Health Science Journal
5
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
3
The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารวิชาการเกษตร / Thai Agricultural Research Journal
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / The Natural History Journal of Chulalongkorn University
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Science and Technology Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1