รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารราชบัณฑิตยสถาน / The Journal of the Royal Institute of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0215-2968 วารสารราชบัณฑิตยสถาน / The Journal of the Royal Institute of Thailand 27 58 53 1 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 53 + 58 = 111

Thai Journal Impact Factors = 6 / 111 = 0.054

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารราชบัณฑิตยสถาน ทั้งหมด 10 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 23 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารราชบัณฑิตยสถาน ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
23
1
1
5
3
2
5
2
2
0
1
1
1
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
8
1
0
2
1
1
3
0
0
0
0
0
2
วารสารราชบัณฑิตยสถาน / The Journal of the Royal Institute of Thailand
5
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
3
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
2
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
4
ธรรมศาสตร์เวชสาร / Thammasat Medical Journal
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5
ดุลพาห
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6
จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / Journal of the Medical Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
7
วารสารนักบริหาร / Executive Journal
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
โดมทัศน์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
9
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ / Thai Journal of Public Administration
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0