รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0215-2534 วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal 19 37 28 0 4 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 3 + 4 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 28 + 37 = 65

Thai Journal Impact Factors = 7 / 65 = 0.108

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงวารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมด 4 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 16 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารวารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
16
0
4
3
1
1
1
1
1
1
0
3
1
วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Dental Journal
9
0
4
3
1
0
0
0
0
0
0
1
2
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร / Naresuan University Journal
5
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
3
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ / Journal of the Dental Association of Thailand
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0