รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures / Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2552
issn ชื่อวารสาร ปี 2552 ปี2551 ปี2550 บทความปี
2552
บทความปี
2551
บทความปี
2550
0147-5207 Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures / Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures 15 0 13 0 0 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2552

จำนวนครั้งที่บทความปี 2550 และ 2551 ถูกอ้างอิงในปี 2552 = 1 + 0 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2550 และ 2551 = 13 + 0 = 13

Thai Journal Impact Factors = 1 / 13 = 0.077

 
รายละเอียดข้อมูลการอ้างอิง

พบวารสารที่อ้างอิงMon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures ทั้งหมด 3 ฉบับ รวมรายการอ้างอิง 4 รายการ

รายชื่อวารสารทั้งหมดที่นำวารสารMon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures ไปอ้างอิงในปี พ.ศ. 2552
ลำดับ
ชื่อวารสาร
ทั้งหมด
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
The Rest
All Journal
4
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
1
วารสารภาษาและวัฒนธรรม / Journal of Language and Culture
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ / Humanities and Social Sciences
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
Mon-Khmer Studies: A Journal of Southeast Asian Languages and Cultures
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1